Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe

Dariusz Kwiatkowski12 lipca 2018Komentarze (0)

Odpowiedzialność członków zarządu nie ogranicza się jedynie do kwestii bieżącego funkcjonowania spółki. Jak wiadomo sięga ona dużo dalej, a w wielu przypadkach może oznaczać konieczność spłacania różnego rodzaju zobowiązań z prywatnego majątku członków zarządu. Dotyczy to także kwestii podatkowych, czy innych należności publicznoprawnych. Oczywiście okoliczności te należy wziąć pod uwagę rozważając propozycję przyjęcia oferty objęcia tego typu stanowiska, jednak warto także pamiętać, że odpowiedzialność ta nie jest absolutna.

Co może zrobić członek zarządu, aby nie spłacać zaległości podatkowych spółki?

Zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 116) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał zajścia okoliczności uwalniających od tej odpowiedzialności.

Ponadto solidarna odpowiedzialność dotyczy zobowiązań powstałych w okresie sprawowania funkcji członka zarządu przez daną osobę. Jak widać odpowiedzialność ta dotyczy tylko wybranych podmiotów prawa, jednak – co ważniejsze – do jej zaktualizowania się potrzebne są dwie okoliczności. Przede wszystkim egzekucja zaległości podatkowych wskazanych spółek musi okazać się w całości bądź w części nieskuteczna.

Są to okoliczności ocenne, zwłaszcza w zakresie znaczenia częściowej nieskuteczności egzekucji. Mówiąc inaczej ustawodawca nie sprecyzował jaka „część” zaległości musi nie zostać wyegzekwowana, żeby móc zwrócić się do majątku członków zarządu. W orzecznictwie przyjęła się dosyć restrykcyjna wykładnia tej przesłanki – sądy administracyjne stoją na stanowisku, że tego typu odpowiedzialność członka zarządu aktualizuje się, gdy wierzytelność nie może być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki. Jednak odpowiedzialność ta nie powstanie, gdy członek zarządu wykaże jedną z dwóch możliwych okoliczności uwalniających go od odpowiedzialności.

Członek zarządu vs. fiskus – kto i co musi udowodnić?

Zgodnie z Ordynacją podatkową członek zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki jeżeli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o upadłość bądź restrukturyzację lub niezgłoszenie tego wniosku nie nastąpiło z jego winy.

Drugą z okoliczności uwalniających członka zarządu od tej odpowiedzialności jest wskazanie majątku spółki wystarczającego na zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. W tym wszystkim ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, kto i co musi wykazywać.

W tego typu sprawach przeprowadza się dwa rodzaje dowodu. Ciężar udowodnienia przesłanek pozytywnych odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółek wskazanych powyżej spoczywa na organach podatkowych, a ciężar dowodu wykazania przesłanek uwalniających od odpowiedzialności członka zarządu spoczywa na tej właśnie stronie postępowania podatkowego.

A więc to organ podatkowy musi udowodnić zachodzenie pozytywnych przesłanek odpowiedzialności: pełnienie obowiązków członka zarządu w czasie, gdy upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność w całości lub w części egzekucji z majątku spółki.

Natomiast, jeżeli członek zarządu chce uwolnić się od odpowiedzialności osobistej musi wykazać istnienie przesłanek negatywnych: zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości bądź restrukturyzacji albo, że niezgłoszenie tego wniosku nastąpiło bez jego winy lub wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Podsumowanie

Jak widać tego typu sprawy – w przeciwieństwie dla innych kwestii podatkowych – charakteryzują się aktywnością dowodową zarówno organu podatkowego, jak i strony postępowania, a więc członka zarządu. Stąd też sprawując tego typu funkcje warto zadbać o udokumentowanie wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla zakresu osobistej odpowiedzialności – zaniedbania w tych kwestiach mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla członka zarządu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: