Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Przedawnienie zobowiązania podatkowego to nie to samo, co przedawnienie możliwości zobowiązania osoby trzeciej do jego zapłaty

Dariusz Kwiatkowski02 kwietnia 2019Komentarze (0)

Przedawnienie jest instytucją prawną ograniczającą w czasie skutki prawne określonych zdarzeń. Występuje ona zarówno na gruncie prawa karnego, jak i administracyjnego i cywilnego. W pierwszej z wymienionych dziedzin oznacza przede wszystkim niemożliwość pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, natomiast w dwóch kolejnych przeprowadzenia przymusowej egzekucji. W praktyce oznacza to np. brak możliwości wydania decyzji administracyjnej określającej obowiązek uregulowania zobowiązania podatkowego. Stąd też określenie kwestii przedawnienia ma kluczowe znaczenie zarówno dla samego podatnika, jak i podmiotów trzecich, które mogą ewentualnie zostać zobowiązane do pokrycia jego zobowiązań.

Kiedy zobowiązanie podatkowe wygaśnie, nie można obciążać nim osoby trzeciej

Zgodnie z Ordynacją podatkową nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat. Wydaje się, że regulacja ta nie wymaga większego komentarza, jednak w praktyce mogą pojawić się trudności związane z określeniem zależności pomiędzy przedawnieniem terminu na wydanie decyzji o zobowiązaniu osoby trzeciej do zapłaty podatku a terminem przedawnienia samego zobowiązania podatkowego.

Wątpliwości te rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny uznając w wyroku z dnia 5 stycznia 2018 roku, sygn. akt I FSK 340/16 stwierdził, że  organy podatkowe mogą orzekać o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jedynie do momentu przedawnienia zobowiązania podatnika, będącego głównym dłużnikiem. A więc granice czasowe odpowiedzialności osoby trzeciej wyznacza zatem istnienie zaległości podatkowej, za którą ją orzeczono. Jest to właściwie prosta konsekwencja faktu, że osoba trzecia może odpowiadać jedynie za istniejące zobowiązanie. Dlatego każdy członek zarządu, który obawia się możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki powinien przede wszystkim badać, czy samo zobowiązanie jeszcze istnieje. Jeżeli wygasło organ podatkowy utracił możliwość nałożenia obowiązku pokrycia go na osobę trzecią.

Mówiąc inaczej zaległość podatkowa z tytułu określonego zobowiązania podatkowego istnieje natomiast tak długo, jak długo istnieje samo zobowiązanie podatkowe, a zatem jak długo zobowiązanie nie wygaśnie na skutek zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 59 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę, że jest to fundamentalny przepis regulujący kwestię wygasania zobowiązań podatkowych, należy poświęcić mu nieco więcej uwagi.

Zasady wygasania zobowiązań podatkowych

Zgodnie z tym przepisem w prawie polskim istnieje aż jedenaście okoliczności, których zajście oznacza wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Sąd nimi: zapłata; pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta; potrącenie; zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku; zaniechanie poboru; przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych; przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; umorzenie zaległości; przedawnienie; zwolnienie z obowiązku zapłaty oraz nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Omówienie każdej z tych przesłanek wymagałoby osobnej analizy, jednak należy wskazać na kilka zasadniczych kwestii. Przede wszystkim należy podnieść, że wygaśnięcie zobowiązania oznacza ustanie więzi prawnej obligującej podatnika do zapłaty należnej daniny. Co prawda w doktrynie podnosi się, że takie ujęcie problemu rodzi szereg konsekwencji w sferze praw samego podatnika i – poniekąd paradoksalnie – nie zawsze jest dla niego korzystne. Jednak sprawa wygląda nieco inaczej z punktu widzenia osoby trzeciej zobowiązanej do pokrycia zobowiązań podatkowych, a więc np. członka zarządu spółki. W takich przypadkach jest on po prostu zupełnie uwolniony od tego obowiązku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: